Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund

Pressemeddelelse

Skærpede corona-restriktioner for folkekirken og andre tros- samfund

Epidemikommissionen har på baggrund af den aktuelle smittesituation og ud- bredelsen af omikron-varianten i Danmark indstillet, at der iværksættes nye aktivitetsdæmpende tiltag.

Regeringen og et flertal bestående af V, DF, SF, RV, EL, K og LA følger Epidemi- kommissionens indstilling og indfører derfor en række nye og skærpede tiltag, som får betydning for folkekirken og andre trossamfund. De nye tiltag træder i kraft søndag den 19. december 2021 kl. 8 og gælder til den 16. januar 2022. De eksisterende tiltag forlænges samtidig til den 16. januar 2022.

På anbefaling fra Epidemikommissionen er der desuden udarbejdet særlige an- befalinger for afvikling af gudstjenester den 24. december 2021 i lyset af tradi- tionen for øget kirkegang og flere gudstjenester om dagen i samme kirke.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen lægger vægt på, at der sættes bredt ind for at bevare epidemikontrollen, og at retningslinjerne for julegudstjenesterne nu kan meldes ud i god tid inden juleaften:

– Det er helt afgørende, at hele samfundet bidrager til at begrænse smitteudvik- lingen. Det gælder også folkekirken og andre trossamfund. Jeg er glad for at kirke- og troslivet stadig kan holdes åbent, med nye krav om mundbind og areal- krav. Særligt juleaftensdag er der grund til at være ekstra opmærksom på at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så vi alle sammen kan gå i kirke under trygge rammer.

Det bliver igen ikke en jul helt som vi kender den. Men jeg er glad for, at vi med udmeldingen i dag i god tid kan give både kirker og kirkegængere afklaring om, hvordan der trods alt stadig kan fejres jul i Danmark, også i kirkerne.

De nye tiltag betyder, at der fra søndag den 19. december gælder følgende reg- ler for gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger, herunder dåb, vielser og begravelser, samt øvrige menighedsarrangementer:

• Der indføres arealkrav, så der maksimalt må tillades adgang for 1 deltager pr. 2 kvm. gulvareal, hvis deltagerne sidder ned, og 1 deltager pr. 4 kvm gulvareal, hvis deltagerne i det væsentlige står op.

• Der indføres krav om mundbind ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer, og på de folkekirkelige uddannel- sesinstitutioner – uanset antal deltagere. Mundbindet vil kunne fjernes, når deltagerne sidder ned.

• Krav om coronapas ved gudstjenester/fredagsbøn, religiøse handlinger samt menighedsarrangementer videreføres. Det betyder at, der er krav om coronapas, hvis der er adgang for mere end 100 personer indendørs og 1000 personer udendørs.

Dato: 17. december 2021 Akt nr. 202198

Sagsbehandler

Kristina Overgaard Bertelsen

Notat

Side 2

Akt nr. 202198

• Krav om coronapas – uanset antal personer – videreføres for folkekirkens videregående uddannelsesinstitutioner, det vil sige Folkekirkens Uddannel- ses- og Videnscenter og de tre kirkemusikskoler.

• Der skal opsættes informationsmateriale ved lokaler og lokaliteter om krav om coronapas, mundbind og begrænsning af deltagerantallet samt om mu- ligheden for bortvisning.

Særligt for afvikling af gudstjenesterne den 24. december 2021 gælder føl- gende anbefalinger, som er udarbejdet efter rådgivning fra Sundhedsstyrelsen:

• Der bør gøres en særlig indsats for at regulere trafikken ved ind- og ud- gange, og for at folk uden for kirkerne ikke står i større, men i mindre grup- per, hvis der er mange.

• Det anbefales, at der er sørget for siddeplads til alle inden for det gældende arealkrav, og at kirkegængere hjælpes hurtigt på plads for at undgå sam- menstimling.

• Der bør være ekstra fokus på udluftning og pause mellem gudstjenesterne.

• Kor- og kirkesangere opfordres til at holde særlig afstand (ca. 2 m) til hin- anden, dirigenten og menigheden, særligt hvis de synger uden mundbind.

• Sundhedsmyndighederne opfordrer netop juleaftensdag til, at man behol-

der mundbind på, også når man sidder ned, og når man synger med på samlerne.

De nye regler vil blive implementeret i en bekendtgørelse. Et link tilføjes her på siden, så snart bekendtgørelsen er udstedt.

Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk vil desuden blive op- dateret snarest muligt.

retningslinjer_pr._14062021.pdf

Offentliggjort den 17. maj 2020 Senest revideret den 14. juni 2021

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund

smittesituation, herunder særligt årstidsskift og udbredelse af særligt smitsomme virusvarianter.

Se i den forbindelse afsnittet nedenfor om Tiltag ved lokale smitteudbrud m.v.

COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes liv og hverdag. Der er tidligere taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet, herunder har folkekirken og andre trossamfund holdt deres lokaler lukkede for offentligheden. Tiltagene må løbende afpasses den aktuelle

Forudsætningen for at begrænse smittespredningen i Danmark er, at alle fortsat efterlever

sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Her har folkekirken og andre trossamfund et stort ansvar for

at sikre, at smittespredningen minimeres, og at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat

skærpet fokus på hygiejne respekteres. Folkekirken og andre trossamfund bør i den forbindelse være

særligt opmærksomme på at undgå smittespredning blandt personer med øget risiko, som er til stede

ved gudstjenester og menighedsaktiviteter m.v.

Generelle regler og retningslinjer

forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19

f. bekendtgørelse om forbud mod større .

jf. bekendtgørelse om forbud mod

Det indendørs forsamlingsforbud gælder ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over, når der afholdes gudstjeneste, messe, fredagsbøn, vielser, barnedåb og

begravelse/bisættelse eller lignende religiøse handlinger, j

ikke ved gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsaktiviteter på plejehjem for deres beboere

. Det indendørs forsamlingsforbud gælder heller

arrangeret i samarbejde med folkekirken og trossamfund uden for folkekirken

Der gælder ikke noget forsamlingsforbud ved udendørs gudstjenester, messe, fredagsbøn, vielser,

barnedåb, begravelse/bisættelse eller lignende religiøse handlinger,

større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

Indendørs såvel som udendørs gudstjenester, messe, fredagsbøn, vielser, barnedåb, begravelse/bisættelse eller lignende religiøse handlinger er dog omfattet af et generelt forbud mod

forsamlinger på mere end 500 personer, jf.

forbindelse med håndtering af covid-19.

bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i

Ved menighedsaktiviteter, hvor deltagerne står eller går, som f.eks. bøn, skrifte, personlig refleksion,

babysalmesang, kirkekoncerter, foredrag, ældrecafé m.v., gælder det indendørs forsamlingsforbud på 100 personer. Pr. 1. juli 2021 forhøjes det indendørs forsamlingsforbud til 250 personer. Udendørs er det muligt at samles 500 til en menighedsaktivitet, hvor deltagerne står op eller går rundt.

1

Ved menighedsaktiviteter, både indendørs og udendørs, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste pladser med ansigtet vendt i samme retning, gælder der forskellige regler alt efter, hvor mange

bekendtgørelse om afvikling af større menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19.

bekendtgørelse om restriktioner for lokaler, lokaliteter og uddannelsesinstitutioner inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med

håndtering af covid-19.

fremad, bagud og til siderne mellem deltagerne bekendtgørelse om afvikling af større menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med

håndtering af covid-19.

personer, der deltager i aktiviteten, jf.

Hvis der i menighedsaktiviteten ikke deltager flere personer end hhv. 100 indendørs (pr. 1. juli 2021: 250) og 500 udendørs, skal aktiviteten overholde arealkrav (indendørs), anbefalinger om afstand og

hygiejnetiltag m.v., jf.

Hvis der er flere deltagere til stede end hhv. 100 indendørs (pr. 1. juli 2021: 250) og 500 udendørs, skal

aktiviteten overholde arealkrav (indendørs), afstandskrav på mindst 1 meter

, hygiejnetiltag m.v. samt krav om coronapas, jf.

Hvis der i disse aktiviteter deltager flere end 500 personer, er der endvidere krav om klart adskilte sektioner med egen ind- og udgang og egne servicefaciliteter, således at der ved indendørs aktiviteter oprettes sektioner á 500 personer (pr. 1 august 2021: 1.000 personer), og at der ved udendørs aktiviteter oprettes sektioner á 1.000 personer (pr. 1. august 2021: det udendørs afstands- og sektionereringskrav ophæves, i den udstrækning der er faste pladser og registrering af deltagerne med henblik på at sikre muligheden for effektiv smitteopsporing). Endelig skal der ved alle aktiviteter med flere end 500 deltagere udarbejdes sundhedsplan. Kravene om coronapas afskaffes pr. 1. august 2021 for arrangementer med færre end 2.000 deltagere mens kravet om coronapas for arrangementer med

flere end 2.000 deltagere vil gælde indtil 1. oktober 2021.

Indendørs og udendørs sommerlejre, stævner m.v., hvor flere end 100 deltagere eller frivillige er tilstede

samtidig kan afholdes efter reglerne i

sommerlejre m.v. kan afholdes både med og uden overnatning med maksimalt 500 deltagere indendørs og udendørs. Der gælder et særligt arealkrav på 4 kvm pr. deltager udendørs, mens de almindelige arealkrav gælder indendørs. Der er krav om coronapas ved indendørs aktiviteter, herunder indendørs overnatning. Coronapasset skal kunne forevises ved stikprøve kontrol en gang dagligt. Se de nærmere retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter, herunder sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med indendørs aktiviteter og deltagelse af flere personer end det til enhver tid gældende

. Disse

forsamlingsforbud

bekendtgørelse om afvikling af større menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19

her.

Som bilag 1 findes en skematisk oversigt over forskellige typer aktiviteter.

Personer, hvis tilstedeværelse udgør almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, indgår ikke ved opgørelsen af personer omfattet af de gældende forsamlingsforbud. Det betyder at præsten/forkynderen, kirkens/kirkegårdens personale og andre ansatte ikke tæller med ved opgørelsen.

Der gælder en række fælles restriktioner og retningslinjer for disse aktiviteter. Gudstjenester, messer, fredagsbøn, vielser, dåb og begravelser/bisættelser og lignende religiøse handlinger samt menighedsaktiviteter i lokaler, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over, skal overholde de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. bekendtgørelse om restriktioner for lokaler, lokaliteter og uddannelsesinstitutioner inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19, med senere ændringsbekendtgørelser, herunder:

1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 4 kvm gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Såfremt de besøgende eller deltagerne i den væsentlige sidder ned eller knæler, må der dog tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 2 kvm gulvareal. Er gulvarealet under 4 kvm, må der tillades adgang for 1 besøgende eller deltager (pr. 1. august 2021 lempes arealkravet til 2 kvm pr. deltager uanset om deltagerne står, går eller

2

sidder/knæler). Gulvarealet i opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Forkynderen samt evt. personale, som medvirker ved en gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v., ved en religiøs handling eller ved en menighedsaktivitet, tælles ikke med i opgørelsen. Der gælder som nævnt et særligt udendørs arealkrav ved udendørs sommerlejre, stævner m.v. med flere end 100 deltagere/frivillige, jf. ovenfor.

2. Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige at holde afstand til hinanden.

3. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på corona/COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

4. Det skal sikres, at alle ansatte, frivillige og besøgende overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

5. Der skal være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret (mindst 70 % alkohol) hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt for deltagere og besøgende.

Desuden bør sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning iagttages:

 Ved forventning om mange deltagere i forhold til lokalets størrelse kan det overvejes, om gudstjenester, andre religiøse ceremonier og lignende aktiviteter kan tilrettelægges på alternative måder, eksempelvis som drive-in eller ved at supplere med live-streaming, alt efter lokal mulighed for gennemførelse heraf.

 Det bør sikres, at der er mindst 1 meter mellem personer. I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, bør der dog være mindst 2 meters afstand mellem personer. Det gælder f.eks. ved gudstjeneste, hvor der bør sikres mindst 2 meters afstand mellem kirkegængere, hvis der synges, mens mindst 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Tilsvarende gælder i mødet med personer med øget risiko. Det kan lokalt overvejes, om man vil placere besøgende med mere end 1-2 meters afstand til hinanden for yderligere at mindske risikoen for smittespredning.

 Afstanden vurderes ’fra næsetip til næsetip’, således at der f.eks. ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder, ikke fra armlæn til armlæn. I mange situationer kan det være lettere at sikre afstand ved siddende indretning. Ved regulering af stående, knælende og gående personer kan afstand markeres på væg, bord, gulv eller lignende. Personer, der til daglig er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden.

 Lokalerne indrettes, så det er muligt at holde den anbefalede afstand, f.eks. ved at reducere antallet af stole eller tilgængelige kirkebænke. Der bør desuden overvejes adfærdsregulerende indretning og tiltag (nudging) samt praktiske foranstaltninger i det offentlige rum for at understøtte, at der holdes afstand f.eks. med ruminddeling og afstandstape.

 Det kan lokalt overvejes om man vil reservere nogle dele af lokalet, f.eks. nogle kirkebænke, til personer, der ikke ønsker at synge eller sidde ved siden af andre, som synger.

 Der bør sikres god tid efter hver gudstjeneste/aktivitet, så besøgende kan forlade lokalerne i god ro og orden, og nye besøgende har god tid til at ankomme til næste aktivitet.

 Der bør så vidt muligt sikres god og hyppig udluftning i de anvendte lokaler. Hvis der ikke er klimaanlæg i lokalet, bør udluftning ske proportionalt med lokalernes størrelse. Der bør luftes ud efter aktiviteter, og det bør gennem planlægning sikres, at der er god tid til dette efter hver

3

aktivitet. Recirkulation af luft i ventilationssystemer skal undgås. Fælles kontaktpunkter rengøres grundigt efter hver gudstjeneste/aktivitet, og det er vigtigt, at der afsættes den fornødne tid hertil. Der bør i lokalerne ikke gøres brug af gulv- eller bordventilatorer eller andre blæsere, som blæser luften rundt i lokalet. Se Sundhedsstyrelsens brev til arbejdsgivere om luftskifte på arbejdspladsen her.

 Ved længerevarende aktiviteter med varighed på mere end 2 timer kan lokalerne med fordel tømmes for personer ca. en gang i timen, hvor der luftes ud i lokalet, gerne med gennemtræk. Dette gælder ikke lokaler med ventilationssystemer, som løbende sikrer luftskifte i lokalet.

 Det kan overvejes, om der lokalt kan opfordres til, at de besøgende bestiller plads til gudstjenesten/aktiviteten med henblik på at undgå sammenstimling uden for lokalet. Der kan desuden skiltes klart uden for lokalet med, hvor mange personer der kan være til stede samtidig.

 Der bør udpeges personer med ansvar for at overholde adgangsbegrænsning, undgå sammenstimling og opretholde afstand, herunder ved ankomst og afslutning.

 Håndhygiejne anbefales f.eks. ved ankomst til og fra lokalerne, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning m.v. Der bør ikke være fælles håndklæder, sæbestykker m.v. på toiletter og lign. Benyt i stedet flydende sæbe og papirhåndklæder.

Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning kan findes her. Arbejdstilsynet vejleder endvidere arbejdspladserne. Arbejdstilsynets informationsmateriale kan

findes her.

Danske myndigheder har på www.coronasmitte.dk samlet information om corona/COVID-19.

Derudover bør nedenstående hensyn følges med henblik på at mindske risikoen for smittespredning og samtidig skabe tryghed for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige.

Retningslinjerne for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund er dynamiske og tilpasses løbende situationen.

Det er et lokalt ansvar at sikre, at håndteringen af de nødvendige tiltag i praksis kan ske efter retningslinjerne og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejderne i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation på institutionen, skal det ske med inddragelse af denne.

Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig bemanding til stede i form af ansatte eller frivillige, så man på betryggende vis kan gennemføre aktiviteterne og vejlede og hjælpe de forsamlede med at efterleve de sundhedsmæssige retningslinjer.

(ansatte eller frivillige) til, at der kan foretages en grundig udluftning og rengøring af lokalerne mellem de planlagte aktiviteter. Almindelig rengøring er i de fleste tilfælde tilstrækkelig, men kan suppleres med desinfektion ud fra et forsigtighedsprincip. Frekvens af rengøring bør tilpasses aktiviteten, men identifikation samt hyppig og gentagen rengøring af kontaktpunkter og kontaktflader som dørhåndtag, gelændere m.v. er særlig vigtigt og i særdeleshed i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Herudover bør der være særlig opmærksomhed på rengøring af toilet- og vaskefaciliteter.

Det bør overvejes, om fællesspisning, arrangementer med spisning m.v., skal gennemføres, eller om det kan udskydes/erstattes af et virtuelt arrangement. Hvis det besluttes gennemført, bør der ved buffetservering, fællesspisning m.v. være særlig fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Der bør opstilles hånddesinfektionsmiddel relevante steder, f.eks. i begge ender

af en buffet. Der bør desuden være opmærksomhed omkring varighed af arrangementet.

Det er desuden vigtigt, at der er tilstrækkelig tid og bemanding

4

Nadver og andre religiøse spise- og drikkeritualer

I den udstrækning indtagelse af spise og drikke som led i gudstjenesten, messen, fredagsbønnen eller den religiøse handling anses for påkrævet, bør man nøje overveje, hvordan det kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke anvendes fælles drikkebæger. Man kan f.eks. overveje,

 om man, alt efter trossamfundets traditioner, vil opfordre deltagerne til selv at medbringe spise og drikke og evt. glas, service m.m. Det anbefales, at man ved opslag på f.eks. sociale medier og plakater oplyser herom forud for ceremonien;

 om man kan anvende engangsservice;

 hvordan ansatte og frivillige, der medvirker ved uddeling af nadveren eller andre former for

spise og drikke, kan minimere smitterisikoen;

 om spise og drikke, der udleveres til deltagerne, alt efter ritualets karakter bør være pakket ind stykvist;

 hvordan der kan sikres afstand mellem deltagerne i forbindelse med ritualet.

Brug af genstande under gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v.

I folkekirken og andre trossamfund anvendes der i forskellige situationer under gudstjeneste, messe, fredagsbøn og ved religiøse handlinger fysisk håndgribelige genstande. Det kan også ske, at de deltagende skifter placering i lokalet, f.eks. i forbindelse med læsninger eller andet. Det bør i den forbindelse overvejes:

 om deltagere kan undgå at dele de samme fysiske genstande – f.eks. salmebøger, bedetæpper, vievandskar, bønnebøger, bedesjaler m.v. – men i stedet medbringer deres egne eksemplarer, eller ved at man i perioden med risiko for smittespredning ikke anvender genstanden;

 om genstande, som tilhører trossamfundet, kan erstattes af engangsgenstande (f.eks. kopiark i stedet for salmebøger), eller det kan sikres, at genstandene rengøres forsvarligt. Hvis forsvarlig rengøring ikke er muligt, skal der gå mere end 48 timer mellem hver gang genstandene anvendes;

 hvordan det sikres, at afstandskravene stadig overholdes, hvis deltagerne undervejs skal skifte placering i lokalet, f.eks. i forbindelse med nadver, læsning, skrifte, vielse og lign. Dette kan evt. nævnes i begyndelsen af ceremonien.

Musik og sang

Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. fællessang, korsang, blæseinstrumenter m.v. gælder der særlige retningslinjer på grund af risikoen for spredning af aerosoler. Ved rituelle ceremonier som gudstjeneste, messe, fredagsbøn og religiøse handlinger m.v., hvor der synges m.v., bør der således sikres mindst 2 meters afstand mellem alle personer, der ikke til daglig er i tæt kontakt. Tilsvarende gælder ved f.eks. korsang og fællessang i forbindelse med øvrige menighedsaktiviteter. Det kan lokalt overvejes, om sang ved indendørs gudstjeneste og lignende samt menighedsaktiviteter kan undlades, så længe der er risiko for smittespredning med corona/COVID-19.

Det anbefales derudover, at

 musikere ikke deler instrumenter, og at instrumenterne, hvis de forefindes i bygningen/lokalet, rengøres før og efter anvendelsen i det omfang, det er muligt;

 man har særlig opmærksomhed på om, og hvordan blæseinstrumenter kan anvendes; 5

 der opsættes fysisk barriere f.eks. plexiglasplade eller anden afskærmning, hvis der ikke kan sikres nødvendig afstand mellem sangere indbyrdes og mellem sangere og musikere.

Personer med øget risiko

Sundhedsstyrelsen har igennem hele epidemien indskærpet, at det er afgørende for smitteforebyggelsen, at personer, der har symptomer på corona/COVID-19, bliver hjemme. Personer, som er smittede eller har symptomer, vil derfor stadig ikke have mulighed for at komme i folkekirken og andre trossamfund.

Besøgende med øget risiko (se Sundhedsstyrelsens vejledning her) bør i overensstemmelse med anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne overveje, om de deltager fysisk i aktiviteter i folkekirken eller andre trossamfund, eller om de skal søge at deltage på anden måde. Det anbefales, at folkekirken og andre trossamfund fastholder tilbud, f.eks. online eller andre af de iværksatte alternative initiativer, til disse personer.

For ansatte med øget risiko, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledninger på området.

Udendørs gudstjenester og lignede kirkelige handlinger

bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19

De generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt bør iagttages. Ligeledes bør personerne med symptomer eller nær kontakt til smittede blive hjemme. Tilsvarende gælder ovennævnte anbefalinger, hvor det er relevant.

Begravelse og bisættelse

Der gælder forskellige regler afhængigt af, om begravelsen eller bisættelsen finder sted indendørs eller udendørs.

Ved udendørs begravelse og bisættelse og den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs (f.eks. jordfæstelse på en kirkegård i forbindelse med en begravelse og urnenedsættelse), gælder bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19

sidder, knæler, står op eller går rundt.

Ved udendørs begravelser bør der være opmærksomhed på at sikre mindst 1 meters afstand (dog mindst 2 meters afstand når der synges) mellem personer, som ikke er fra samme husstand.

Ved indendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, der foregår indendørs, gælder det indendørs forsamlingsforbud ikke. Ved indendørs begravelser eller bisættelser, der foregår siddende i kirken eller i et trossamfunds lokale, skal kravet om, at der maksimalt må tillades adgang for 1 deltager pr. 2 kvm gulvareal i lokalet overholdes, og der må uanset kirkens størrelse ikke gives adgang for flere end 500 personer. Såfremt de besøgende eller deltagerne i det væsentlige står op eller går rundt, må der dog kun tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 4 kvm gulvareal, dog aldrig flere end 500 personer. (Pr. 1. august 2021 lempes arealkravet til 2 kvm pr. deltager, uanset om deltagerne står, går eller sidder/knæler).

Derudover skal kravene til indretning, information og mulighed for god hygiejne samt god og hyppig udluftning, som gælder for lokaler, hvor offentligheden har adgang, overholdes, jf. ovenfor.

I folkekirken og nogle andre trossamfund foregår en del af bisættelsen eller begravelsen på kirkegården, når kisten efter ceremonien i kirken eller kapellet enten kører afsted i rustvognen, eller når kisten

Udendørs gudstjenester, messe, fredagsbøn, vielser, barnedåb, begravelse/bisættelse eller lignende religiøse handlinger er omfattet af et generelt forbud mod forsamlinger på mere end 500 personer, jf.

gælder uanset om deltagerne sidder ned eller går rundt.

et generelt forbud mod forsamlinger på mere end 500 personer, jf.

. Dette

. Dette gælder uanset om deltagerne

6

sænkes ned i gravstedet efterfulgt af jordpåkastelsen. Her kan de personer, der har deltaget i kirken deltage, ligesom andre personer kan slutte sig til følget som en del af begravelsen eller bisættelsen på kirkegården, under forudsætning af, at der i den del af begravelsen eller bisættelsen, der foregår udenfor, ikke forsamles flere end 500 personer på samme sted samtidig.

De generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt bør iagttages. Det gælder også udendørs.

Aktiviteter i menigheden udover rituelle ceremonier

kirkekoncerter, foredrag, ældrecafé m.v.

babysalmesang,

Der gælder forskellige regler for afholdelse af menighedsaktiviteter afhængigt af, om deltagerne står op

eller sidder ned. Menighedsaktiviteter er f.eks. bøn, skrifte, personlig refleksion,

Ved menighedsaktiviteter, hvor deltagerne står eller går rundt gælder det indendørs forsamlingsforbud på 100 personer (pr. 1. juli 2021: 250), ligesom lokalekravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne skal overholdes. Udendørs er det muligt at samles 500 til en menighedsaktivitet, hvor deltagerne står op eller går rundt.

bekendtgørelse om afvikling af større menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19.

bekendtgørelse om restriktioner for lokaler, lokaliteter og uddannelsesinstitutioner inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med

håndtering af covid-19 .

fremad, bagud og til siderne mellem deltagerne bekendtgørelse om afvikling af større menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med

håndtering af covid-19.

Ved menighedsaktiviteter, både indendørs og udendørs, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste pladser med ansigtet vendt i samme retning, gælder der forskellige regler alt efter, hvor mange

personer, der deltager i aktiviteten, jf.

Hvis der i menighedsaktiviteten ikke deltager flere personer end hhv. 100 indendørs (pr. 1. juli 2021: 250) og 500 udendørs, skal aktiviteten overholde arealkrav (indendørs), anbefalinger om afstand og

hygiejnetiltag m.v., jf.

Hvis der er flere deltagere til stede end hhv. 100 indendørs (pr. 1. juli 2021: 250) og 500 udendørs, skal

aktiviteten overholde arealkrav (indendørs), afstandskrav på mindst 1 meter

, hygiejnetiltag m.v. samt krav om coronapas, jf.

Hvis der i disse aktiviteter deltager flere end 500 personer, er der endvidere krav om klart adskilte sektioner med egen ind- og udgang og egne servicefaciliteter, således at der ved indendørs aktiviteter oprettes sektioner á 500 personer (pr. 1 august 2021: 1.000 personer), og at der ved udendørs aktiviteter oprettes sektioner á 1.000 personer (pr. 1. august 2021: det udendørs afstands- og sektionereringskrav ophæves, i den udstrækning der er faste pladser og registrering af deltagerne med henblik på at sikre muligheden for effektiv smitteopsporing). Endelig skal der ved alle aktiviteter med flere end 500 deltagere udarbejdes sundhedsplan. Kravene om coronapas afskaffes pr. 1. august 2021 for arrangementer med færre end 2.000 deltagere mens kravet om coronapas for arrangementer med

flere end 2.000 deltagere vil gælde indtil 1. oktober 2021.

Som bilag 1 findes en skematisk oversigt over forskellige typer aktiviteter.

Menighedsaktiviteter på plejehjem arrangeret i samarbejde med folkekirken og trossamfund uden for folkekirken er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet, men lokalekravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne skal overholdes.

Ansatte, der medvirker, tæller ikke med i forhold til overholdelse af forsamlingsforbuddet.

Det kan desuden lokalt overvejes, om sang ved menighedsaktiviteter kan undlades eller minimeres, så længe der er risiko for smittespredning med corona/COVID-19.

7

Møder i folkekirkens menighedsråd m.m.

Møder i folkekirkens menighedsråd m.m. kan afholdes efter samme regler, som gælder for menighedsaktiviteter, jf. ovenstående afsnit.

Det fremgår af bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg, stiftsråd m.v. som led i håndtering af covid-19, at menighedsrådet ved stemmeflertal kan beslutte, at en menighedsrådsmøde skal gennemføres ved video-/telefonmøde. Et af menighedsrådet nedsat udvalg kan ved stemme flertal beslutte, at et udvalgsmøde gennemføres på samme måde.

Formanden skal ved tilrettelæggelse af møderne være opmærksom på, at mødelokalet har en størrelse og indretning, så de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, overholdes. Formanden skal endvidere sikre, at lokalet bliver rengjort før og efter mødet. Formanden bør også være opmærksom på, om der er medlemmer af rådet eller udvalget med øget risiko, som derfor ikke bør deltage i et fysisk møde. Er det tilfældet, bør det sikres, at disse medlemmer har mulighed for at deltage i rådets eller udvalgets møder pr. video eller telefon.

Møder i andre trossamfund

Møder i andre trossamfund, herunder bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, kan afholdes efter samme regler, som gælder for menighedsaktiviteter, jf. ovenstående afsnit om menighedsaktiviteter.

Hvis mødet kan afholdes som et video- eller telefonmøde, kan det være et godt alternativ til det fysiske møde, både for personer med øget risiko og for andre.

Særligt om folkekirkens uddannelsesinstitutioner

 Praktikforløb er underlagt samme vilkår som folkekirkens øvrige aktiviteter.

 I forhold til krav om test henvises til §§ 2-4 i bekendtgørelse om restriktioner for lokaler, lokaliteter og uddannelsesinstitutioner inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19. Testkravet ophæves den 1. august 2021.

Tiltag til beskyttelse af ansatte og frivillige på arbejdspladsen

I henhold til den politiske aftale om udmøntning om genåbning pr. 21. maj 2021 er der mulighed for op til 50 pct. fysisk fremmøde (dog altid 50 personer) for de ansatte, som i dag er omfattet af hjemmearbejde. Fremmødeprocenten vedrører ikke de ansatte, som arbejdsgiveren har vurderet ikke har haft mulighed for at arbejde hjemmefra, f.eks. pga. varetagelse af kritiske funktioner, produktionsarbejde m.v. Det bør lokalt overvejes, om det er nødvendigt at omlægge arbejdspladsens procedurer, f.eks. ved forskudt fremmøde, opdeling af medarbejdere i hold m.v. Medarbejdere på kirkegårde m.v., der har udendørs arbejde, som ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan fortsat møde på arbejde efter en konkret vurdering. Sundhedsstyrelsen har igennem hele epidemien indskærpet, at det er afgørende for smitteforebyggelsen, at personer, der har symptomer på corona/COVID-19, ikke møder på arbejde eller på deres uddannelsesinstitution, men bliver hjemme. Se i øvrigt nedenstående anbefalinger og vejledninger:

 Indretning af arbejdspladser og tilrettelæggelse af arbejdet i såvel folkekirken som andre trossamfund sker i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

 Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde på kontor som for alle andre jobfunktioner. Derfor skal arbejdsgiverne iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med corona/COVID-19 så effektivt som muligt.

 Der er udarbejdet særligt informationsmateriale om beskyttelse af medarbejdere mod corona/COVID-19 ved arbejde på kontor: Forebyg coronasmitte på kontorarbejdspladser (at.dk)

8

 Der er udarbejdet særligt informationsmateriale med henblik på forebyggelse af corona/COVID- 19 på ”det grønne område”: https://at.dk/coronasider/coronasmitte-det-groenne-omraade/

 Der er udarbejdet anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om personer i øget risiko, herunder deres varetagelse af arbejdsfunktioner: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af- COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko.

Tiltag ved lokale smitteudbrud m.v.

Det har vist sig, at der kan opstå smitteudbrud i afgrænsede lokalområder, f.eks. i bestemte byer eller kommuner m.v. Der kan derfor blive behov for, at man i disse områder fraviger de retningslinjer, der ellers følges i resten af landet, og i stedet indfører ekstraordinære midlertidige tiltag for at imødegå og modvirke yderligere smittespredning.

Sådanne ekstraordinære midlertidige tiltag vil blive udmeldt af sundhedsmyndighederne på baggrund af de specifikke behov i situationen.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der håndterer lokale udbrud sammen med både nationale og lokale myndigheder i form af politi, region, kommune(r) m.fl. I dette samarbejde afgøres det, om der skal iværksættes særlige tiltag lokalt, herunder om der skal etableres særlig overvågning eller prioriteres testning til f.eks. institutioner m.v.

Generelt påhviler det menighedsrådene og de andre trossamfund at have et beredskab for håndtering af ansatte, frivillige og besøgende med symptomer på corona/COVID-19 som anført herunder.

Når en ansat, frivillig eller besøgende har symptomer på corona/COVID-19:

 Er den ansatte, den frivillige eller den besøgende mødt op, sendes vedkommende hjem.

 Rengøring af eventuelt arbejdsplads iværksættes, hvis der er tale om en ansat eller en frivillig.

 Selvisolation er ikke nødvendig for andre, som har haft nær kontakt til personen, hvis denne ikke er testet positiv, og derfor er det ikke nødvendigt at orientere eventuelle øvrige kolleger eller frivillige.

Når en ansat, frivillig eller besøgende er testet positiv for corona/COVID-19:

 Rengøring af eventuel arbejdsplads iværksættes, hvis der er tale om en ansat eller en frivillig.

 Den ansatte, den frivillige eller den besøgende bliver uafhængigt af kirken eller trossamfundet kontaktet af Coronaopsporing (i Styrelsen for Patientsikkerhed), som hjælper med kontaktopsporing.

 Ansatte og frivillige kan eventuelt sammen med deres nærmeste leder (kontaktperson eller lignende) hjælpe med at identificere, om der er kolleger, andre frivillige eller eksterne parter (f.eks. mødedeltagere), som kan kategoriseres som ”nær kontakt” – ellers foregår dette i regi af Coronaopsporing.

 På arbejdet vil nære kontakter typisk være kolleger, andre frivillige eller mødedeltagere, defineret ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for nære kontakter.

 Orientér med den ansattes, den frivilliges eller den besøgendes samtykke nære kontakter på arbejdspladsen, i kirken eller trossamfundet, og send dem hjem med henblik på test.

9

 Overvej om der er grund til at orientere kolleger, andre frivillige eller eksterne parter, som ikke er nære kontakter. Det skal i så fald understrejes, at anbefalingerne for nære kontakter ikke gælder.

Ved påvisning af tilfælde med bekræftet corona/COVID-19 vil den smittede blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, der hjælper med at identificere, kontakte og informere nære kontakter til den smittede. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der skal ske bredere kontaktopsporing, vil Styrelsen for Patientsikkerhed kontakte kirken, trossamfundet mv.

Derudover bør berørte kirker og trossamfund efter omstændighederne i en lokal dialog overveje at træffe yderligere foranstaltninger i perioden med tiltag i lokalområdet, for eksempel:

 Skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes generelle råd til effektivt at forebygge smittespredning

 Begrænsning i antallet af deltagere i gudstjenester og religiøse handlinger og skærpet opmærksomhed på afstandsanbefalinger

 Aflysning eller udsættelse af øvrige menighedsaktiviteter og sociale arrangementer

 Ændring af aktiviteter til afholdelse udendørs i stedet for indendørs

 Øget informationsindsats, evt. målrettet særlige grupper.

Man bør lokalt sørge for at holde sig løbende orienteret om udviklingen via nyheder fra anerkendte medier, og via hjemmesider som bl.a. www.coronasmitte.dk, www.sst.dk/da/corona, www.km.dk og www.folkekirkenspersonale.dk.

10