கணபதிஹோமம்

கடந்த ஆண்டுகளில் கணபதிஹோமத்தில் பங்குபற்றியவர்களின் பெயர்கள் இவ்வாண்டு (2020) வாசிக்கப்பட்டது.