Retningslinjer

opdaterede_af_retningslinjer_pr._14._april_2021_-_uden_rettelsesmarkeringer-konverteret.pdf

Offentliggjort den 17. maj 2020 Senest revideret den 14. april 2021

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund

COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes liv og hverdag. Der er tidligere taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet, herunder har folkekirken og andre trossamfund holdt deres lokaler lukkede for offentligheden. Tiltagene må løbende afpasses den aktuelle

smittesituation, herunder særligt årstidsskift og udbredelse af særligt smitsomme virusvarianter.

Forudsætningen for at begrænse smittespredningen i Danmark er, at danskerne fortsat efterlever

sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Her har folkekirken og andre trossamfund et stort ansvar for

at sikre, at smittespredningen minimeres, og at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat

skærpet fokus på hygiejne respekteres. Folkekirken og andre trossamfund bør i den forbindelse være

særligt opmærksomme på at undgå smittespredning blandt personer med øget risiko, som er til stede

ved gudstjenester og menighedsaktiviteter m.v.

Se i den forbindelse afsnittet nedenfor om Tiltag ved lokale smitteudbrud m.v.

Generelle regler og retningslinjer

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over, når der afholdes gudstjeneste, messe, fredagsbøn, vielser, barnedåb og begravelse/bisættelse eller lignende religiøse handlinger. Forsamlingsforbuddet gælder heller ikke ved gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsaktiviteter på plejehjem for deres beboere arrangeret i samarbejde med folkekirken og trossamfund uden for folkekirken. Forsamlingsforbuddet gælder derimod ved andre indendørs (i lokaler som folkekirken eller trossamfund uden for folkekirken råder over) aktiviteter, f.eks. bøn, skrifte, personlig refleksion eller øvrige menighedsaktiviteter. Ved udendørs gudstjenester, messe, fredagsbøn, vielser, barnedåb, begravelse/bisættelse eller lignende religiøse handlinger gælder et særligt forsamlingsforbud på 50 personer, jf. nedenfor. Det særlige forsamlingsforbud ved udendørs gudstjenester, andre kirkelige handlinger og begravelser/bisættelser

gælder, uanset om deltagerne står op eller sidder ned. Nærmere om

Det giver mulighed for:

• Bøn, skrifte og personlig refleksion.

• Forkortede gudstjenester, messer, fredagsbøn m.v.

• Dåb, konfirmation/firmelse/bar og bat mitzvah, vielse, begravelse, bisættelse og lignende

religiøse handlinger.

• Øvrige menighedsaktiviteter i kirker, synagoger, moskeer, sognegårde, menighedshuse og

andre lokaler.

• Udendørs religiøse ceremonier og menighedsaktiviteter.

• Gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsaktiviteter på plejehjem.

udendørs aktiviteter nedenfor.

Der gælder dog en række restriktioner og retningslinjer for disse aktiviteter. Alle indendørs aktiviteter skal bl.a. overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Det gælder dog ikke for gudstjenester, messer, fredagsbøn, vielser, dåb og begravelser/bisættelser. Forsamlingsforbuddet gælder heller ikke for gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsaktiviteter på plejehjem. Alle udendørs aktiviteter bortset fra gudstjenester, messer, fredagsbøn, vielser, dåb, begravelser/bisættelser samt foreningsaktiviteter skal overholde det udendørs forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer jf. bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

Gudstjenester, messer, fredagsbøn, vielser, dåb og begravelser/bisættelser og lignende religiøse handlinger i lokaler, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over, skal overholde de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.m. inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19, herunder:

1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 7,5 kvm gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, når der afholdes gudstjeneste, messe, fredagsbøn, vielse, dåb, begravelse eller lignende religiøs handling. Er gulvarealet under 7,5 kvm, må der tillades adgang for 1 besøgende eller deltager. Gulvarealet i opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Forkynderen samt evt. personale (og frivillige), som medvirker ved en gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v., ved en religiøs handling eller ved en menighedsaktivitet, tælles ikke med i opgørelsen.

2. Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige at holde afstand til hinanden.

3. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på corona/COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

4. Det skal sikres, at alle ansatte, frivillige og besøgende overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

5. Der skal være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret (mindsst 70 % alkohol) hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt for deltagere og besøgende.

Alle folkekirkens og andre trossamfunds indendørs aktiviteter skal også overholde de gældende krav om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang, jf. bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.m. inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19. Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i bøn, gudstjeneste og religiøse handlinger og øvrige menighedsaktiviteter i folkekirken og andre trossamfund.

Det betyder, at ansatte, frivillig, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokale, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.

Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten, og heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier m.v. Kravet omfatter tilsvarende ikke foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter m.v.

Der må alene tillades adgang for deltagere og besøgende, der overholder kravet om at bære mundbind eller visir, dog jf. undtagelserne. Ansatte og frivillige m.m. kan bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.

Desuden bør sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning iagttages:

• Ved forventning om mange deltagere i forhold til lokalets størrelse kan det overvejes, om gudstjenester, andre religiøse ceremonier og lignende aktiviteter kan tilrettelægges på alternative måder, eksempelvis som drive-in eller ved at supplere med live-streaming, alt efter lokal mulighed for gennemførelse heraf.

• Varigheden af indendørs gudstjenester/aktiviteter bør nøje overvejes med henblik på at afkorte aktiviteten til højst 30 minutter, således at der kan sikres udluftning mindst en gang i timen og under alle omstændigheder efter hver gudstjeneste/aktivitet. Hvis der ikke er klimaanlæg i lokalet bør udluftning ske proportionalt med lokalernes størrelse. Der bør luftes ud efter aktiviteter, og det bør gennem planlægning sikres, at der er god tid til dette efter hver aktivitet. Recirkulation af luft i ventilationssystemer skal undgås. Fælles kontaktpunkter rengøres grundigt efter hver gudstjeneste/aktivitet, og det er vigtigt, at der afsættes den fornødne tid hertil.

• Der bør sikres god tid efter hver gudstjeneste/aktivitet, så besøgende kan forlade lokalerne i god ro og orden, og nye besøgende har god tid til at ankomme til næste aktivitet.

• Det bør sikres, at der er mindst 2 meter mellem personer, og det kan lokalt overvejes, om man vil placere besøgende med mere end 2 meters afstand til hinanden for yderligere at mindske risikoen for smittespredning.

• Det kan overvejes, om der lokalt kan opfordres til at de besøgende bestiller plads til gudstjenesten/aktiviteten med henblik på at undgå sammenstimling uden for lokalet. Der kan desuden skiltes klart uden for lokalet med, hvor mange personer der kan være til stede samtidig.

• Det bør overvejes indendørs helt at undlade fællessang ved, at kun kirkens faste kor, dele heraf eller en kirkesanger synger med afstand til menigheden. Fællessang kan også erstattes af instrumentalmusik, afspilning af musik/salmesang eller ved at besøgende eventuelt nynner med lukket mund. Det vurderes, at man udendørs kan synge uden forhøjet risiko for smittespredning, hvis alle personer sidder/står med ansigtet i samme retning og det sikres, at der er 2 meters afstand mellem alle personer, der ikke til daglig er i tæt kontakt.

• Afstanden vurderes ’fra næsetip til næsetip’, således at der f.eks. ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder, ikke fra armlæn til armlæn. I mange situationer kan det være lettere at sikre afstand ved siddende indretning. Ved regulering af stående, knælende og gående personer kan afstand markeres på væg, bord, gulv eller lignende. Personer, der til daglig er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden.

• Lokalerne indrettes, så det er muligt at holde den anbefalede afstand, f.eks. ved at reducere antallet af stole eller tilgængelige kirkebænke. Der bør desuden overvejes adfærdsregulerende indretning og tiltag (nudging) samt praktiske foranstaltninger i det offentlige rum for at understøtte, at der holdes afstand f.eks. med ruminddeling og afstandstape.

• Der bør udpeges personer med ansvar for at overholde adgangsbegrænsning, undgå sammenstimling og opretholde afstand, herunder ved ankomst og afslutning.

• Håndhygiejne anbefales f.eks. ved ankomst til og fra lokalerne, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning m.v. Der bør ikke være fælles håndklæder, sæbestykker m.v. på toiletter og lign. Benyt i stedet flydende sæbe og papirhåndklæder.

Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning kan findes her.

Det bør overvejes, om fællesspisning, arrangementer med spisning m.v., skal gennemføres, eller om det kan udskydes/erstattes af et virtuelt arrangement. Hvis det besluttes gennemført, bør der ved buffetservering, fællesspisning m.v. være særlig fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Der bør opstilles håndsprit relevante steder, f.eks. i begge ender af en buffet. Der

bør desuden være opmærksomhed omkring varighed af arrangementet.

Arbejdstilsynet vejleder endvidere arbejdspladserne. Arbejdstilsynets informationsmateriale kan findes her.

Danske myndigheder har på www.coronasmitte.dk samlet information om corona/COVID-19. Derudover bør nedenstående hensyn følges med henblik på at mindske risikoen for smittespredning og

samtidig skabe tryghed for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige.

Retningslinjerne for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund er dynamiske og tilpasses løbende situationen.

Det er et lokalt ansvar at sikre, at håndteringen af de nødvendige tiltag i praksis kan ske efter retningslinjerne og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejderne i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation på institutionen, skal det ske med inddragelse af denne.

Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig bemanding til stede i form af ansatte eller frivillige, så man på betryggende vis kan gennemføre aktiviteterne og vejlede og hjælpe de forsamlede med at efterleve de sundhedsmæssige retningslinjer.

Nadver og andre religiøse spise- og drikkeritualer

I den udstrækning indtagelse af spise og drikke som led i gudstjenesten, messen, fredagsbønnen eller den religiøse handling anses for påkrævet, bør man nøje overveje, hvordan det kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke anvendes fælles drikkebæger. Man kan f.eks. overveje,

• om man, alt efter trossamfundets traditioner, vil opfordre deltagerne til selv at medbringe spise og drikke og evt. glas, service m.m. Det anbefales, at man ved opslag på f.eks. sociale medier og plakater oplyser herom forud for ceremonien;

• om man kan anvende engangsservice;

• hvordan ansatte og frivillige, der medvirker ved uddeling af nadveren eller andre former for

spise og drikke, kan minimere smitterisikoen;

• om spise og drikke, der udleveres til deltagerne, alt efter ritualets karakter bør være pakket ind

stykvist;

• hvordan der kan sikres afstand mellem deltagerne i forbindelse med ritualet.

Brug af genstande under gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v.

I folkekirken og andre trossamfund anvendes der i forskellige situationer under gudstjeneste, messe, fredagsbøn og ved religiøse handlinger fysisk håndgribelige genstande. Det kan også ske, at de deltagende skifter placering i lokalet, f.eks. i forbindelse med læsninger eller andet. Det bør i den forbindelse overvejes:

• om deltagere kan undgå at dele de samme fysiske genstande – f.eks. salmebøger, bedetæpper, vievandskar, bønnebøger, bedesjaler m.v. – men i stedet medbringer deres egne eksemplarer, eller ved at man i perioden med risiko for smittespredning ikke anvender genstanden;

Det er desuden vigtigt, at der er tilstrækkelig tid og bemanding

(ansatte eller frivillige) til, at der kan foretages en grundig udluftning og rengøring af lokalerne mellem de planlagte aktiviteter. Almindelig rengøring er i de fleste tilfælde tilstrækkelig, men kan suppleres med desinfektion ud fra et forsigtighedsprincip. Frekvens af rengøring bør tilpasses aktiviteten, men identifikation samt hyppig og gentagen rengøring af kontaktpunkter og kontaktflader som dørhåndtag, gelændere m.v. er særlig vigtigt og i særdeleshed i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Herudover bør der være særlig opmærksomhed på rengøring af toilet- og

vaskefaciliteter.

• om genstande, som tilhører trossamfundet, kan erstattes af engangsgenstande (f.eks. kopiark i stedet for salmebøger), eller det kan sikres, at genstandene rengøres forsvarligt. Hvis forsvarlig rengøring ikke er muligt, skal der gå mere end 48 timer mellem hver gang genstandene anvendes;

• hvordan det sikres, at afstandskravene stadig overholdes, hvis deltagerne undervejs skal skifte placering i lokalet, f.eks. i forbindelse med nadver, læsning, skrifte, vielse og lign. Dette kan evt. nævnes i begyndelsen af ceremonien.

Musik og sang

Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, blæseinstrumenter m.v. gælder der særlige retningslinjer på grund af risikoen for spredning af aerosoler. Ved rituelle ceremonier som gudstjeneste, messe, fredagsbøn og religiøse handlinger m.v. bør der således sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere. Tilsvarende gælder ved f.eks. korsang og fællessang i forbindelse med øvrige menighedsaktiviteter. Det bør overvejes, om sang ved indendørs gudstjeneste og lignende samt menighedsaktiviteter helt kan undlades, så længe der er risiko for smittespredning med corona/COVID-19. I stedet kan f.eks. kirkens faste kor, dele heraf eller en kirkesanger synge med afstand til menigheden. Alternativt kan der spilles instrumentalmusik eller afspilles optagelser af musik/salmesang. Det vurderes, at man udendørs kan synge uden forhøjet risiko for smittespredning, hvis alle personer sidder/står med ansigtet i samme retning og det sikres, at der er 2 meters afstand mellem alle personer, der ikke til daglig er i tæt kontakt.

Det anbefales derudover, at

• musikere ikke deler instrumenter, og at instrumenterne, hvis de forefindes i bygningen/lokalet, rengøres før og efter anvendelsen i det omfang, det er muligt;

• man har særlig opmærksomhed på om, og hvordan blæseinstrumenter kan anvendes;

• der opsættes fysisk barriere f.eks. plexiglasplade eller anden afskærmning, hvis der ikke kan

sikres nødvendig afstand mellem sangere indbyrdes og mellem sangere og musikere.

Personer med øget risiko

Sundhedsstyrelsen har igennem hele epidemien indskærpet, at det er afgørende for smitteforebyggelsen, at personer, der har symptomer på corona/COVID-19, bliver hjemme. Personer, som er smittede eller har symptomer, vil derfor stadig ikke have mulighed for at komme i folkekirken og andre trossamfund.

Besøgende med øget risiko (se Sundhedsstyrelsens vejledning her) bør i overensstemmelse med anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne overveje, om de deltager fysisk i aktiviteter i folkekirken eller andre trossamfund, eller om de skal søge at deltage på anden måde. Det anbefales, at folkekirken og andre trossamfund fastholder tilbud, f.eks. online eller andre af de iværksatte alternative initiativer, til disse personer.

For ansatte med øget risiko, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledninger på området.

Udendørs aktiviteter

Hvis rituelle ceremonier som gudstjeneste, messe, fredagsbøn, religiøse handlinger m.v. afholdes udendørs, gælder et særligt forsamlingsforbud på maksimalt 50 personer. Se nedenfor om begravelser og bisættelser.

Der gælder ligeledes et særligt forsamlingsforbud på maksimalt 50 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter som fx højskoleaftner, sorggrupper, konfirmandundervisning og lignende arrangeret af menighedsråd eller andre trossamfund, under forudsætning af at trossamfundet er organiseret som en forening. Der skal dog være tale om en aktivitet, der kan betegnes som en traditionel foreningsaktivitet som fx foredrag, udstilling mv.

Det vurderes, at varigheden af udendørs arrangementer kan overstige 30 minutter, hvis der fortsat holdes 2 meters afstand og øvrige smitteforebyggende anbefalinger efterleves.

Der gælder et udendørs forsamlingsforbud på 10 personer ved aktiviteter, som ikke er omfattet af et af de særlige forsamlingsforbud.

De generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt bør iagttages. Ligeledes bør personerne med symptomer eller nær kontakt til smittede blive hjemme. Tilsvarende gælder ovennævnte anbefalinger, hvor det er relevant.

Begravelse og bisættelse

Der gælder forskellige regler afhængigt af, om begravelsen eller bisættelsen finder sted indendørs eller udendørs.

Ved udendørs begravelse og bisættelse og ved den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs (fx jordfæstelse på en kirkegård i forbindelse med en begravelse og urnenedsættelse), gælder et forsamlingsforbud, der betyder, at der ikke må være flere end 50 personer tilstede samtidig. Forbuddet gælder, uanset om deltagerne sidder, knæler, står op eller går rundt. Personer hvis tilstedeværelse udgør almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, indgår ikke ved opgørelsen af de 50 personer. Det betyder at præsten/forkynderen, kirkegårdens personale og andre ansatte ikke tæller med ved opgørelsen af de 50 personer. Ved udendørs begravelser bør der være opmærksomhed på at sikre 2 meters afstand mellem personer, som ikke er fra samme husstand.

Ved indendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, der foregår indendørs, gælder forsamlingsforbuddet ikke. Ved indendørs begravelser eller bisættelser, der foregår siddende i kirken eller i et trossamfunds lokale, skal kravet om, at der maksimalt må tillades adgang for 1 deltager pr. 7,5 kvm gulvareal i lokalet overholdes, dog aldrig mere end 500 personer. Derudover skal kravene til indretning, information og mulighed for god hygiejne samt god og hyppig udluftning, som gælder for lokaler, hvor offentligheden har adgang, overholdes, jf. ovenfor.

I folkekirken og nogle andre trossamfund foregår en del af bisættelsen eller begravelsen på kirkegården, når kisten efter ceremonien i kirken eller kapellet enten kører afsted i rustvognen, eller når kisten sænkes ned i gravstedet efterfulgt af jordpåkastelsen. Her kan de personer, der har deltaget i kirken deltage, ligesom andre personer kan slutte sig til følget som en del af begravelsen eller bisættelsen på kirkegården, under forudsætning af, at der i den del af begravelsen eller bisættelsen, der foregår udenfor, ikke forsamles flere end 50 personer på samme sted samtidig. Det gælder også, selv om der har deltaget flere inde i kirken/synagogen/moskeen.

De generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt bør iagttages. Det gælder også udendørs.

Aktiviteter i menigheden udover rituelle ceremonier

Ved indendørs aktiviteter som fx babysalmesang, minikonfirmander, kirkekoncerter, foredrag m.v. skal forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer overholdes ligesom lokalekravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne skal overholdes. Hvis disse aktiviteter afholdes udendørs henvises til afsnittet ”Udendørs aktiviteter” ovenfor.

Menighedsaktiviteter på plejehjem arrangeret i samarbejde med folkekirken og trossamfund uden for folkekirken er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer.

Endvidere bør sundhedsmyndighedernes anbefalinger om 2 meters afstand mellem deltagerne og smitteminimerende tiltag samt øvrige anbefalinger fra sundsmyndighederne iagttages.

Den ansatte eller frivillige, der medvirker, tæller ikke med i forholde til overholdelse af forsamlingsforbuddet.

Det bør desuden overvejes, om sang ved menighedsaktiviteter kan undlades eller minimeres, så længe der er risiko for smittespredning med corona/COVID-19. Der bør altid sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagerne.

Møder i folkekirkens menighedsråd m.m.

Undtagelsen til forsamlingsforbuddet, der gælder for folkekirken i lokaler, som de råder over, når der afholdes gudstjenester samt dåb, vielser og lign. religiøse handlinger gælder ikke for møder i folkekirkens menighedsråd m.v.

Det betyder, at man maksimalt må forsamles 5 personer indendørs og 10 personer udendørs, hvis disse møder afholdes fysisk.

Det fremgår af forsamlingsbekendtgørelsen, at almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, der er et naturligt led i udførelsen af det pågældende arbejde, er undtaget fra forsamlingsforbuddene.

Der lægges i den forbindelse vægt på, om der er tale om en tilknytning, som har karakter af et ansættelsesforhold, og om der i øvrigt ydes vederlag for arbejdet.

Det betyder for arbejdet i menighedsrådene, at medlemmer af disse efter omstændighederne vil kunne være omfattet af ovenstående arbejdsplads-undtagelse, hvis de anførte betingelser er opfyldt. Personer, som er omfattet af arbejdsplads-undtagelsen, indgår ikke i opgørelsen af de 5 eller 10 personer, der efter forsamlingsforbuddet kan være til stede på samme sted samtidig.

Det fremgår af bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. som led i håndtering af covid-19, at menighedsrådet ved stemmeflertal kan beslutte, at en menighedsrådsmøde skal gennemføres ved video-/telefonmøde. Et af menighedsrådet nedsat udvalg kan ved stemme flertal beslutte, at et udvalgsmøde gennemføres på samme måde.

Formanden skal ved tilrettelæggelse af møderne være opmærksom på, at mødelokalet har en størrelse og indretning, så de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, overholdes. Formanden skal endvidere sikre, at lokalet bliver rengjort før og efter mødet. Formanden bør også være opmærksom på, om der er medlemmer af rådet eller udvalget med øget risiko, som derfor ikke bør deltage i et fysisk møde. Er det tilfældet, bør det sikres, at disse medlemmer har mulighed for at deltage i rådets eller udvalgets møder pr. video eller telefon.

Møder i andre trossamfund

Møder, herunder bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, i andre trossamfund kan kun holdes, hvis forsamlingsforbuddet samt lokalekravene til gulvareal, indretning, information, mulighed for god hygiejne samt god og hyppig udluftning overholdes. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om mindst 2 meters afstand mellem deltagere og smitteminimerende tiltag samt øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne bør også iagttages.

Hvis mødet kan afholdes som et video- eller telefonmøde, kan det være et godt alternativ til det fysiske møde, både for personer med øget risiko og for andre.

Særligt om folkekirkens uddannelsesinstitutioner

• Praktikforløb er underlagt samme vilkår som folkekirkens øvrige aktiviteter.

• Der henvises til §§ 2-6 i bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.m. inden for folkekirken og

trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19.

Tiltag til beskyttelse af ansatte og frivillige på arbejdspladsen

Det bør lokalt overvejes, om arbejdspladsens procedurer kan omlægges, f.eks. ved fortsat hjemmearbejde, ved forskudt fremmøde, opdeling af medarbejdere i hold m.v. Medarbejdere på kirkegårde m.v., der har udendørs arbejde, som ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan fortsat møde på arbejde efter en konkret vurdering. Sundhedsstyrelsen har igennem hele epidemien indskærpet, at det er afgørende for smitteforebyggelsen, at personer, der har symptomer på corona/COVID-19, ikke møder på arbejde eller på deres uddannelsesinstitution, men bliver hjemme. Se i øvrigt nedenstående anbefalinger og vejledninger:

• Indretning af arbejdspladser og tilrettelæggelse af arbejdet i såvel folkekirken som andre trossamfund sker i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

• Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde på kontor som for alle andre jobfunktioner. Derfor skal arbejdsgiverne iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med corona/COVID-19 så effektivt som muligt.

• Der er udarbejdet særligt informationsmateriale om beskyttelse af medarbejdere mod corona/COVID-19 ved arbejde på kontor: Forebyg coronasmitte på kontorarbejdspladser (at.dk)

• Der er udarbejdet særligt informationsmateriale med henblik på forebyggelse af corona/COVID- 19 på ”det grønne område”: https://at.dk/coronasider/coronasmitte-det-groenne-omraade/

• Der er udarbejdet anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om personer i øget risiko, herunder deres varetagelse af arbejdsfunktioner: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af- COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko.

Tiltag ved lokale smitteudbrud m.v.

Det har vist sig, at der kan opstå smitteudbrud i afgrænsede lokalområder, f.eks. i bestemte byer eller kommuner m.v. Der kan derfor blive behov for, at man i disse områder fraviger de retningslinjer, der ellers følges i resten af landet, og i stedet indfører ekstraordinære midlertidige tiltag for at imødegå og modvirke yderligere smittespredning.

Sådanne ekstraordinære midlertidige tiltag vil blive udmeldt af sundhedsmyndighederne på baggrund af de specifikke behov i situationen.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der håndterer lokale udbrud sammen med både nationale og lokale myndigheder i form af politi, region, kommune(r) m.fl. I dette samarbejde afgøres det, om der skal iværksættes særlige tiltag lokalt, herunder om der skal etableres særlig overvågning eller prioriteres testning til fx institutioner m.v.

Generelt påhviler det menighedsrådene og de andre trossamfund at have et beredskab for håndtering af ansatte, frivillige og besøgende med symptomer på corona/COVID-19 som anført herunder.

Når en ansat, frivillig eller besøgende har symptomer på corona/COVID-19:

• Er den ansatte, den frivillige eller den besøgende mødt op, sendes vedkommende hjem.

• Rengøring af eventuelt arbejdsplads iværksættes, hvis der er tale om en ansat eller en frivillig.

• Selvisolation er ikke nødvendig for andre, som har haft nær kontakt til personen, hvis denne

ikke er testet positiv, og derfor er det ikke nødvendigt at orientere eventuelle øvrige kolleger eller frivillige.

Når en ansat, frivillig eller besøgende er testet positiv for corona/COVID-19:

• Rengøring af eventuel arbejdsplads iværksættes, hvis der er tale om en ansat eller en frivillig.

• Den ansatte, den frivillige eller den besøgende bliver uafhængigt af kirken eller trossamfundet kontaktet af Coronaopsporing (i Styrelsen for Patientsikkerhed), som hjælper med kontaktopsporing.

• Ansatte og frivillige kan eventuelt sammen med deres nærmeste leder (kontaktperson eller lignende) hjælpe med at identificere, om der er kolleger, andre frivillige eller eksterne parter (fx mødedeltagere), som kan kategoriseres som ”nær kontakt” – ellers foregår dette i regi af Coronaopsporing.

• På arbejdet vil nære kontakter typisk være kolleger, andre frivillige eller mødedeltagere, defineret ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for nære kontakter.

• Orientér med den ansattes, den frivilliges eller den besøgendes samtykke nære kontakter på arbejdspladsen, i kirken eller trossamfundet, og send dem hjem med henblik på test.

• Overvej om der er grund til at orientere kolleger, andre frivillige eller eksterne parter, som ikke er nære kontakter. Det skal i så fald understrejes, at anbefalingerne for nære kontakter ikke gælder.

Ved påvisning af tilfælde med bekræftet corona/COVID-19 vil den smittede blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, der hjælper med at identificere, kontakte og informere nære kontakter til den smittede. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der skal ske bredere kontaktopsporing, vil Styrelsen for Patientsikkerhed kontakte kirken, trossamfundet mv.

Derudover bør berørte kirker og trossamfund efter omstændighederne i en lokal dialog overveje at træffe yderligere foranstaltninger i perioden med tiltag i lokalområdet, for eksempel:

• Skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes generelle råd til effektivt at forebygge smittespredning

• Begrænsning i antallet af deltagere i gudstjenester og religiøse handlinger og skærpet opmærksomhed på afstandsanbefalinger

• Aflysning eller udsættelse af øvrige menighedsaktiviteter og sociale arrangementer

• Ændring af aktiviteter til afholdelse udendørs i stedet for indendørs

• Øget informationsindsats, evt. målrettet særlige grupper.

Man bør lokalt sørge for at holde sig løbende orienteret om udviklingen via nyheder fra anerkendte medier, og via hjemmesider som bl.a. www.coronasmitte.dk, www.sst.dk/da/corona, www.km.dk og www.folkekirkenspersonale.dk.