மகா சிவராத்திரி

முதல் கால பூஜை இரவு 7.00

இரண்டாம் கால பூஜை இரவு 10.00

மூன்றாம் கால பூஜை நள்ளிரவு 12.00

நான்காம் கால பூஜை அதிகாலை 4.00