கொரோனோ

கொரோனோ

Myndighederne beder os nu lukke alle aktiviteter øjeblikkeligt i forbindelse med coronoa-virussen.

Vi følger i Sri Sithi Vinayagar Temple de anbefalinger, der kommer fra myndighederne, og dermed beder vi jer IKKE møde op i Templet til samtlige puja (gudstjeneste) godt to uger – til den 30. marts.

Bestyrelsen

Sri Sithi Vinayagar Templ